CÁCH PHÂN BIỆT SAY-SPEAK-TALK-TELL

-Speak thường dùng khi 1 người nói với 1 tập thể
-Talk thường dùng khi 2 hay nhiều người đối thoại với nhau
-Say theo sau bởi words (cấu trúc: say something to somebody)
-Tell thường dùng để truyền tải thông tin (cấu trúc: tell somebody something)

phân biệt

Cụ thể:

● SAY:
Là động từ có tân ngữ, có nghĩa là”nói ra, nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra.
Ex:
– Please say it again in English. (Làm ơn nói lại bằng tiếng Anh).
– They say that he is very ill. (Họ nói rằng cậu ấy ốm nặng).

● SPEAK:
Có nghĩa là “nói ra lời, phát biểu”, chú trọng mở miệng, nói ra lời.
Thường dùng làm động từ không có tân ngữ và cũng thường sử dụng với một giới từ ‘to‘, ‘about‘ hoặc ‘of‘ trước một tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ thứ tiếng”truth” (sự thật).
Ex:
– He is going to speak at the meeting. (Anh ấy sẽ phát biểu trong cuộc mít tinh).
– I speak Chinese. I don’t speak Japanese. (Tôi nói tiếng Trung Quốc. Tôi không nói tiếng Nhật Bản).
– She spoke about her work at the university.
Bà ta nói về thành tích của mình tại trường Đại học.
– He spoke of his interest in photography.
Anh ta nói về sở thích về nhiếp ảnh.
Khi muốn “nói với ai” thì dùng speak to sb hay speak with sb.
Ex:
– She is speaking to our teacher. (Cô ấy đang nói chuyện với thày giáo của chúng ta).

● TELL:
Có nghĩa “kể, chú trọng, sự trình bày”. Thường gặp trong các kết cấu : tell sb sth (nói với ai điều gì đó), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì).
Ex:
– The teacher is telling the class an interesting story. (Thầy giáo đang kể cho lớp nghe một câu chuyện thú vị).
– Please tell him to come to the blackboard. (Làm ơn bảo cậu ấy lên bảng đen).
– We tell him about the bad news. (Chúng tôi nói cho anh ta nghe về tin xấu đó).

● TALK:
Có nghĩa là”trao đổi, chuyện trò”, có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác “nói’. Thường gặp trong các kết cấu: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai).
Ex:
– What are they talking about? (Họ đang nói về chuyện gì thế?).
– He and his classmates often talk to eachother in English. (Cậu ấy và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh).”

Leave a Reply

Call Now Button